AirPods များအတွက် Apple Warranty အပြင် NAKZ Warranty ပါရရှိနိုင်သည်။

Factory Error မှန်ကန်ပါက ရက်ပိုင်းအတွင်းပင် ပြန်ရနိုင်ပါသည်။


Genxt မှ AirPods များအတွက် mCare တွင် Warranty တောင်းခံနိုင်ပါသည်။


Apple ဘက်မှ Case တစ်ခုလုံး အသစ်လဲ၍ဖြစ်စေ၊ နားကျပ်တစ်ဘက်တည်းအားလဲ၍ဖြစ်စေ၊ နားကျပ်နှစ်ဘက်စလုံးလဲ၍ဖြစ်စေ ဆောင်ရွက်ပေးသည်။

Warranty Card တွင်ဖော်ပြထားသော ကုန်ဆုံးရက်အတိုင်း Warranty ရရှိပါသည်။